در راستای گسترش فرهنگ نوآوری

فعالیت های دفتر فدراسیون بین المللی مخترعان

کنفرانس بین المللی عمران

کنفرانس بین المللی عمران

اخبار فدراسیون

کارگاه PCT

کارگاه PCT

اخبار فدراسیون

مسابقه تلوزیونی هوش برتر

مسابقه تلوزیونی هوش برتر

اخبار فدراسیون

جشنواره اختراعات کویت

جشنواره اختراعات کویت

اخبار فدراسیون