دسته: معرفی

چارت سازمانی دفتر نمایندگی فدراسیون

 

چارت سازمانی فدراسیون جهانی

جهت آشنایی با ساختار اجرایی فدراسیون جهانی مخترعان “کلیک کنید” IFIA STRUCTURE IFIA structure depicts the structure of the organization, different departments, and the relationship between its parts developed according to the Statues. As illustrated…

معرفی اعضای فدراسیون

جهت آشنایی با اعضاء فدراسیون جهانی مخترعان در سراسر جهان “کلیک کنید” IFIA Members Worldwide IFIA members who make up the primary body of IFIA are classified into three categories of Full, Corresponding, and Collaborating according to…

معرفی فدراسیون جهانی

دبير كل فدراسيون جهانی مخترعان جناب آقاي علیرضا رستگار ایفیا چیست؟ ایفیا سازمان جهانی غیر دولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات می باشد که در سال 1968 با هدف ایجاد بستر مناسب بین المللی برای…