دسته: رویداد های خارجی

سال 1392

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1392

سال 1391

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1391

سال 1390

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۹۰

سال 1389

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۹