اهداف و سیاست ها

 • خانه / معرفی / اهداف و سیاست…

اهداف و سیاست ها

اهداف کلی

 • ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي حمايت از افراد خلاق و نوآور در جهان
 • ايجاد انگيزه در نيروهاي خلاق و هدايت استعدادهاي نوآور در جهت كارآفريني و توسعه فناوري
 • افزايش آگاهي عمومي نسبت به روند توسعه فناوري و ايجاد محيطي حمايتگر و مشوق براي ابتكار، نوآوري و پيشرفت فناوري

سیاست‌ها

 • شناخت سازوكارهاي فرآيند نوآوري و نحوه تقويت آن در سطح بين المللي
 • شناسايي افراد خلاق و نوآور و نيازهاي مخترعين
 • شناسايي مراكز و موسسات حمايت‌كننده و هماهنگي با آنها در جهت حمايت از مخترعين
 • ظرفيت‌سازي نوآوري از طريق تشكل هاي مرتبط با مخترعين
 • ايجاد تسهيلات و حمايت مالي جهت واگذاري امتياز بهره‌برداري از اختراعات به توليدكنندگان درسطح بين المللي
 • مشاركت فعال در مجامع علمي و حقوقي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با مخترعين
 • مشاركت فعال در ارائه دستاوردهاي نوآوران در مسابقات و نمايشگاه‌هاي بين المللي
 • جستجوي منابع مالي و برقراري ارتباط موثر با صندوق‌هاي مالي و اعتباري حمايت كننده ازمخترعين
 • ايجاد بانك اطلاعات مخترعين و اشاعه اطلاعات مخترعين
 • تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي بلند مدت فرآيند علمي نوآوري
 • ظرفيت‌سازي در جهت روند توسعه فناوري در جهان