دسته: سال 93

سال 1393

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1393