تصاویر حضور مخترعان ایرانی در

نمایشگاه های بین المللی اختراعات

سال 1403

سال 1403

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس 1403
سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۲

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس ۱۴۰۲ بانوان کره جنوبی ۱۴۰۲ نمایشگاه…
سال 1401

سال 1401

تصاویر حضور در رویدادها کشور سوئیس 1401 لهستان – اینتارگ 1401 جشنواره…
سال 1400

سال 1400

تصاویر حضور در رویدادها کشور ترکیه 1400 کشور آلمان 1400 کشور کانادا…
سال 1398

سال 1398

تصاویر حضور در رویدادها کشورآلمان 1398 11 آبان 1398 کرواسی 1398 27…
سال 1397

سال 1397

تصاویر حضور در رویدادها آمریکا 1397 31 آگوست 2019 ترکیه 1397 31…
سال 1396

سال 1396

تصاویر حضور در رویدادها بانوان کره 1396 15 سپتامبر 2019 ترکیه سال…
سال 1394

سال 1394

تصاویر حضور در رویدادها نمایشگاه آلمان 20 شهریور 1398 نمایشگاه تایلند 20…
سال 1393

سال 1393

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1392

سال 1392

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1391

سال 1391

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1390

سال 1390

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1389

سال 1389

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1388

سال 1388

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1387

سال 1387

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1386

سال 1386

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1385

سال 1385

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1384

سال 1384

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1383

سال 1383

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…
سال 1382

سال 1382

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال…