تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1393

سال 1393

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1393