تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1392

سال 1392

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1392