تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1391

سال 1391

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال 1391