تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1389

سال 1389

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۹