تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1387

سال 1387

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۷