تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1386

سال 1386

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۶