تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1383

سال 1383

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۳