تصاویر حضور مخترعین کشور ایران در نمایشگاههای بین المللی اختراعات در سال 1382

سال 1382

تصاویر حضور مخترعان و مسئولین فدراسیون کشورمان در رویداد اختراعات در سال ۱۳۸۲