UTCEخرداد+00:000ق ظUTCE_سه شنبهق ظUTCE_سه شنبهEخردادق ظ14961426840UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT

محققان یک قفل هوشمند برای کودک ساخته اند که به هر دری آویزان می شود و ورود و خروج کودک از اتاقش را به والدین او ...

رویداد های مهم

فراخوان مخترعان برای ارسال مقاله به ژورنال جهانی اختراعات

فراخوان مخترعان برای ارسال مقاله به ژورنال جهانی اختراعات

ادامه ...
حمايت از حقوق مخترعان ايراني در 147 کشور امکان پذير شد

حمايت از حقوق مخترعان ايراني در 147 کشور امکان پذير شد

ادامه ...
عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

عقد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

ادامه ...
اجرای بخش بين الملل فجر

اجرای بخش بين الملل فجر

ادامه ...
UTCEخرداد+00:000ق ظUTCE_سه شنبهق ظUTCE_سه شنبهEخردادق ظ14961426840UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT
UTCEخرداد+00:000ق ظUTCE_سه شنبهق ظUTCE_سه شنبهEخردادق ظ14961426840UTC TEMPLATE_THE_FIRST_TO_COMMENT

معرفی فدراسیون جهانی:

- معرفی
- اعضای فدراسیون
- هیئت رئیسه   

معرفی موسسه مخترعان:

- معرفی
- چارت سازمانی
- اهداف

  نمایشگاه ها:
- نمایشگاه های داخلی
- نمایشگاه های بین المللی

 عضویت در سایت

تماس با ما

تلفن:  02177639654

        02177634174

فکس: 02177622732