لیست و اطلاعات

نمایشگاه ها و جشنواره های اختراعات داخلی

جشنواره ملی فن آفرینان شیخ بهایی

مرجع برگزار كننده: وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و شهرك تحقيقات صنعتي اصفهان - آبان ماه

جشنواره جوان خوارزمی

مرجع برگزار كننده: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - آذر ماه